Wymagania szkoleniowe

Szkolenia zgodne z Konwencją STCW 78/95

Każda osoba starająca się o pracę na statku zobowiązana jest przejść cztery podstawowe szkolenia:

 • Indywidualne Techniki Ratunkowe – kurs obejmuje wiedzę z zakresu środków ratunkowych technik ewakuacji ze statku, przetrwania na środkach ratunkowych – czyli co powinniśmy zrobić opuszczając statek.
 • Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego – kurs obejmuje wiedzę z zakresu środków gaśniczych, sprzętu przeciwpożarowego, organizacji i zadań członków załogi w przypadku powstania pożaru oraz prewencji pożarowej.
 • Elementarna pomoc medyczna (IMO 1.13) – kurs obejmuje wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, czynności ABC, zaopatrzenia ran, usztywnianie złamań itp.
 • Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna – kurs obejmuje wiedzę z zakresu organizacji statku, ochrony środowiska, zasad zachowania się na statku, postępowania w sytuacjach alarmowych i zasady zachowania bezpieczeństwa.
 • Problematyka ochrony na statku – dotyczy wiedzy zawartej w Kodeksie ISPS i poprawkach do Konwencji SOLAS 74
Szkolenia dla oficerów i marynarzy
 • Indywidualne Techniki Ratunkowe- odnowienie – dotyczy marynarzy i oficerów,
 • Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna – odnowienie – dotyczy marynarzy i oficerów,
 • Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego i Elementarna pomoc medyczna – dotyczy marynarzy
Szkolenia specjalistyczne na zbiornikowce.
 • Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych i chemikaliów stopień podstawowy – dla marynarzy i niższych stopni oficerskich.
 • Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych stopień podstawowy – dla marynarzy i niższych stopni oficerskich.
 • Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych – stopnia wyższego lub Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów – stopnia wyższego lub Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych  – stopnia wyższego : szkolenia te obejmują z załogi pokładowej – kapitana, st. oficera, z załogi maszynowej – st. mechanika, II mechanika, pompera.
do certyfikatu potrzebne jest jedno zdjęcie
Kurs na Oficera Ochrony Statku (SSO)
obejmuje osoby, które mają objąć stanowisko SSO i kapitanów

iphone_zenit

do certyfikatu potrzebne jest jedno zdjęcie
Kurs Dla członków załóg z wyznaczonymi obowiązkami w zakresie ochrony
przeznaczony dla każdej osoby na statku mającej już praktykę.

iphone_zenit

do certyfikatu potrzebne jest jedno zdjęcie
Kurs na Oficera Ochrony Armatora (CSO)
przeznaczony jest dla osób pełniących obowiązki oficera ochrony armatora, w szczególności zajmujących się zapewnieniem ochrony statków, przeprowadzeniem oceny ochrony statku, opracowaniem, wdrożeniem i uaktualnianiem planu ochrony statku oraz współpracą z oficerami ochrony statku i oficerami ochrony portu.

iphone_zenit

do certyfikatu potrzebne jest jedno zdjęcie
Kurs Sprawowania opieki medycznej nad chorym

jest przeznaczony dla oficerów wyznaczonych do sprawowania opieki medycznej na statku (np. st. of. pokł., kapitan, of. pokł.)  i  inne osoby wyznaczone przez armatora.

Kurs HAZMAT

dotyczy przewozu ładunków niebezpiecznych i przeznaczony jest dla oficerów pokładowych.

Kursy niezbędne do uzyskania dyplomu oficerskiego.
 • Pierwszej pomocy medycznej (IMO 1.14)
 • Ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego
 • Ratownik Morski-dowódca środka ratunkowego (szalupy, tratwy)-wymagane jest 6 miesięcy praktyki

Kurs Ratownika Morskiego niezbędny jest do uzyskania stopnia starszego marynarza.

Szkolenia specjalistyczne na statki pasażerskie typu RO-RO.
 • Szkolenie w zakresie kierowania tłumem – obejmuje załogę podstawową (marynarze, mechanicy, hotel) i kadrę oficerską;
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich – obejmuje załogę podstawową (marynarze, mechanicy, hotel) i kadrę oficerską;
 • Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich – obejmuje kapitana, oficerów pokładowych, st. mechanika, II mechanika, st. ochmistrza i osoby wyznaczone przez armatora!
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku  pasażerskim  RO-RO  – obejmuje kapitana, oficerów pokładowych, st. mechanika, II mechanika, st. ochmistrza i osoby wyznaczone przez armatora!
do certyfikatu potrzebne jest jedno zdjęcie
Kurs Problematyki ochrony na statku

przeznaczony jest dla każdej osoby wchodzącej na statek.


do certyfikatu potrzebne jest jedno zdjęcie
Kurs na Oficera Ochrony Obiektu Portowego (PFSO)
przeznaczony jest dla osób z portu , które mają objąć stanowisko oficera obiektu portowego(PFSO) lub zastępcy oficera obiektu portowego (DPFSO). iphone_zenit
do certyfikatu potrzebne jest jedno zdjęcie
Kurs Starszego Ratownika Morskiego

przeznaczony jest dla oficerów i marynarzy, którzy będą obsługiwać szybką łódź ratowniczą. (wymagany jest certyfikat Ratownika Morskiego)

Kurs ISM CODE

zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Zarządzania Bezpieczeństwem – obejmuje oficerów pokładowych i oficerów mechaników.

Kurs Eksperta ADN

przeznaczony jest dla załogi jednostek śródlądowych i dotyczy przewozu ładunków niebezpiecznych, chemikaliów i gazu skroplonego.

SZUKASZ INNEGO KURSU

NAPISZ DO NAS