CENTRUM SZKOLENIA MORSKIEGO ZENIT

Warunki przyjęcia na kurs

CENTRUM SZKOLENIA MORSKIEGO ZENIT

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

Ogólne warunki szkolenia

1

Centrum Szkolenia Morskiego – ZENIT przyjmuje Kursanta w ramach naboru na wybrany przez niego kurs.

2

Kursant jest obowiązany do jednorazowej wpłaty na wybrany kurs.

Kursant jest obowiązany dokonać wpłaty w momencie rejestracji na kurs lub w terminie wyznaczonym przez Dyrektora CSM-ZENIT.

W przypadku nieuregulowania przez Kursanta zaległej opłaty, CSM-ZENIT ma prawo przekazać obsługę wierzytelności zewnętrznej firmie.

Opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

3

Kursant zobowiązuje się przestrzegać Statutu CSM-ZENIT, stosować do poleceń Dyrektora  i wykładowców oraz przestrzegać ogólnych zasad współżycia społecznego i zgłaszać Dyrektorowi zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum.

4

CSM-ZENIT zobowiązuje się zorganizować i zapewnić Kursantowi naukę zgodnie z programem i zasadami organizacyjnymi obowiązującymi w Centrum.

5

W trakcie nauki Kursant zobowiązuje się do odbycia zajęć praktycznych przewidzianych w programie dla danego kursu.

6

Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym warunkach regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy