Wymagania wstępne

Wymagania jakie musisz spełnić aby zostać zakwalifikowanym na kurs.

Warunki wstępne i terminy ważności szkoleń

KURSY PODSTAWOWE

Indywidualne techniki ratunkowe

Wymagania: dokument tożsamości
brak wymagań wstępnych do przystąpienia do kursu ITR (indywidualne techniki ratunkowe)
Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat.

Indywidualne techniki ratunkowe - uaktualnienie

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych lub świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Wymagania: dokument tożsamości
Świadectwo w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólne jest ważne bezterminowo.

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wymagania: dokument tożsamości
Świadectwo w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej jest ważne bezterminowo.

Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy

Wymagania: dokument tożsamości
Na kursy pożarowe stopnia podstawowego brak jest wymagań wstępnych.
Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego  jest ważne 5 lat.

Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy - uaktualnienie

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego lub świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy - uaktualnienie

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego i stopnia podstawowego lub świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

Pierwsza pomoc medyczna

Ukończone przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Sprawowania opieki medycznej nad chorym

Ukończone przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Sprawowania opieki medycznej nad chorym - uaktualnienie

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym lub świadectwa w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia.

Obowiązkowe posiadanie certyfikatu elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz pierwszej pomocy medycznej.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

UWAGA: Ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji masek tlenowych od aparatów powietrznych prosimy kobiety uczestniczące w zajęciach poligonowych o zmycie makijażu przed zajęciami.

Ratownik morski

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz co najmniej 6 miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich (+1 zdjęcie).

Starszy ratownik - uaktualnienie

Posiadanie aktualnego świadectwa starszego ratownika lub świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6- miesięcznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia. (+1 zdjęcie).

Przeszkolenie oficera ochrony statku

Posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich (+1 zdjęcie).

KURSY SPECJALISTYCZNE

Problematyka ochrony na statku

Wymagania – dokument tożsamości

Świadectwo w zakresie problematyki ochrony na statku ( security awarness) jest ważne bezterminowo.

Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

Wymagania: dokument tożsamości

Świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony ( security duties) jest ważne bezterminowo.

Kierowanie tłumem

Wymagania: dokument tożsamości

Do świadectwa w zakresie kierowania tłumem wymagane  jest 1 zdjęcie.

Świadectwo ukończenia szkolenia kierowanie tłumem zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie kierowania tłumem zobowiązani są posiadać kapitanowie, oficerowie i pozostali członkowie załogi wyznaczeni w rozkładzie alarmowym do pomocy w sytuacji zagrożenia na pokładzie statków pasażerskich.

Przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem

Wymagania: dokument tożsamości

Do świadectwa w zakresie kierowania tłumem wymagane  jest 1 zdjęcie

Świadectwo ukończenia szkolenia kierowanie tłumem zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia

Szkolenie w zakresie kierowania tłumem zobowiązani są posiadać kapitanowie, oficerowie i pozostali członkowie załogi wyznaczeni w rozkładzie alarmowym do pomocy w sytuacji zagrożenia na pokładzie statków pasażerskich.

Bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

Wymagania: dokument tożsamości

Do świadectwa wymagane jest 1 zdjęcie

Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich jest ważne bezterminowo.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich są zobowiązani posiadać wszyscy członkowie załogi pełniący podane obowiązki ; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 12 M od portu schronienia.

Zarządzanie kryzysowe i zachowania ludzkie

Wymagania: dokument tożsamości

Do świadectwa w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich wymagane jest 1 zdjęcie

Świadectwo ukończenia szkolenia (zarządzanie kryzysowe) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowe zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby wpisane na listę alarmową, ponoszące odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w sytuacji zagrożenia na pokładzie statku pasażerskiego; wymóg ten nie dotyczy członków załogi statków pasażerskich w żegludze krajowej uprawnionych do przewozu nie więcej niż 50 pasażerów.

Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelność kadłuba na statku pasażerskim typu Ro-Ro

Wymagania: dokument tożsamości

Do świadectwa wymagane jest 1 zdjęcie

Świadectwo ukończenia szkolenia (szczelność kadłuba) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro  zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za zaokrętowanie pasażerów, załadunek, wyładunek i opiekę nad ładunkiem oraz zamykanie otworów w kadłubie zewnętrznym na statkach typu ro-ro.; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 13 Mm od portu schronienia.

Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT

Wymagania: dokument tożsamości

Świadectwo w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT) jest ważne bezterminowo.

Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją a statków i zapobieganiu zanieczyszczaniu

Wymagania: dokument tożsamości

Do uzyskania świadectwa w zakresie ISM Code nie ma wymagań wstępnych

Świadectwo (ISM Code)  jest ważne bezterminowo.

Tankowce - podstawowy

Wymagania: dokument tożsamości

Posiadanie aktualnych świadectw przeszkoleń w zakresie:

– Indywidualnych technik ratunkowych

– Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego

– Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

– Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

– (+1 zdjęcie)

Gazowce - podstawowy

Wymagania: dokument tożsamości

Posiadanie aktualnych świadectw przeszkoleń w zakresie:

– Indywidualnych technik ratunkowych

– Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego

– Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

– Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

– (+1 zdjęcie)

Oficer ochrony obiektu portowego

Wymagania: dokument tożsamości

Oficer ochrony obiektu portowego -Training for a Port Facility Security Officer (PFSO)

Szkolenie zapewnia uczestnikom wszechstronną wiedzę umożliwiającą im podjęcie obowiązków określonych w Kodeksie Międzynarodowej Ochrony Statków i Obiektów Portowych (ISPS).

Szkolenie obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, zachowywanie spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie i ocenianie ryzyka i zagrożeń, identyfikację i sposoby postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi, znajomość zachowań ludzkich i stosunków interpersonalnych, ocenę ochrony portu i obiektu portowego.

Oficer ochrony armatora

Wymagania: dokument tożsamości

Oficer ochrony armatora (Training for a company security officer (CSO))

Szkolenie ISPS CSO / SSO zapewni oficerom ochrony statku i oficerom niezbędne umiejętności do wypełnienia ich obowiązków wynikających z Kodeksu Międzynarodowego Statków i Obiektów Portowych (ISPS).

Szkolenie Oficer ochrony armatora przeznaczone jest dla wszystkich wyznaczonych osób na stanowisko oficera ochrony armatora odpowiedzialnego za nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną.

Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów

Wymagania: dokument tożsamości

Wykształcenie średnie

Świadectwo dydaktyczne dla instruktorów jest ważne bezterminowo

Szkolenie dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach

Wymagania: dokument tożsamości

Wykształcenie średnie

Świadectwo dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach jest ważne bezterminowo.

KURSY NA SYMULATORZE

ECDIS

Wymagania:

Dokument tożsamości

1 zdjęcie 3.5×4.5cm

ARPA poziom operacyjny

Wymagania:

– dokument tożsamości

– 1 zdjęcie 3,5×4,5cm

ARPA poziom zarządzania

Wymagania:

– dokument tożsamości

– 1 zdjęcie 3,5×4,5cm

– ważny certyfikat Arpa/Radar na poziomie operacyjnym

Manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych

Wymagania: dokument tożsamości

1 zdjęcie 3.5×4.5cm

Manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych (kurs doskonalący nie STCW)

Wymagania: dokument tożsamości

Nautyczne dowodzenia statkiem

Wymagania: dokument tożsamości

KURSY KWALIFIKACYJNE

Marynarz wachtowy

Wymagania:

Dokument tożsamości

6-miesięczna praktyka pływania w dziale pokładowym, albo posiadanie świadectwa rybaka, albo posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego.

Starszy marynarz

Wymagania:

Dokument tożsamości,

Świadectw marynarza wachtowego,

Świadectwo ratownika,

18-miesięczna praktyka pływania na stanowisku marynarza wachtowego dziale pokładowym.

Shopping Cart